ERP Sistemi

#

TRANSFORMIŠITE I DIGITALIZUJTE VAŠE RASTUĆE POSLOVANJE!

Pre nego što bilo šta napišemo o ERP sistemima, njihovom značaju i potrebi preduzeća da u svom radu koristi integrisano programsko rešenje za protok informacija, želimo da napomenemo da svaki ERP sistem pravimo i prilagođavamo potrebama Vašeg preduzeća. Takođe, cena ERP sistema zavisi od njegove kompleksnosti i korisničkih zahteva. Na dugoročnom planu dobar sistem, sa svim potrebnim informacijama se isplati i olakšava rad i planiranje preduzeća.

Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija doveo je do poslovne revolucije krajem dvadesetog veka. Elektronsko poslovanje promenilo je način poslovanja do te mere da je postalo neophodno da se preduzeća svih veličina posvete redefinisanju svojih poslovnih procesa, a u skladu sa njima i informacionih potreba. Kao odgovor na ove potrebe razvijeni su ERP (Enterprise Resource Planning) softverski paketi koji integrišu i obrađuju informacije zasnovane na praćenju poslovnih procesa u preduzeću. ERP sistemi kao standardni, kompleksni, programski paketi razvijeni su da ispune poslovne zahteve preduzeća u celini i kao takvi u sebe su inkorporirali iskustvo i veštine preuzete iz preduzeća, kao i prethodnih korisnika ERP rešenja.

Pojam ERP uvela je 1990. godine Gartner grupa. Prema savremenim definicijama, ERP rešenja su integrisana u celovit sistem poslovnog upravljanja na nivou preduzeća i pružaju stalne informacije o različitim poslovnim funkcijama. ERP sistemi omogućavaju efikasnu i efektivnu komunikaciju i saradnju preduzeća kako sa dobavljačima, tako i sa klijentima.

Opšte karakteristike ERP sistema kao što su fleksibilnost, nezavisnost, sveobuhvatnost, modularnost, otvorenost, prilagodljivost i iskustvenost, čine ga idealno prilagođenim procesnoj organizaciji poslovanja. Mogućnost primene ERP sistema u nužnoj meri zavisi i od prilagođenosti preduzeća ovakvoj organizaciji. Odnos između prilagođavanja postojećih poslovnih procesa sa ERP rešenjem i reinženjeringa poslovnih procesa kako bi odgovarali karakterisikama ERP-a su ključ uspeha uvođenja ovog rešenja.

Prilagođavanje poslovnih procesa na način da zahtevaju minimalne promene softvera smanjuje greške i pomaže boljem upravljanju novijim verzijama i izdanjima softvera. S druge strane, ovaj izbor bi mogao da znači promene u dugoj tradiciji načina poslovanja, koja često pruža konkurentsku prednost, a može stvoriti neželjenu promenu u balansu odgovornosti i nadležnosti zaposelnih.

Izmena softvera na način kojim se prilagođava postojećim poslovnim procesima u preduzeću značajno usporava projekat, utiče na stabilnost i ispravnost softverske aplikacije i povećava probleme uvođenja novih verzija i izdanja. Nasuprot tome, ovaj pristup podrazumeva manje organizacione promene, jer ne zahteva napuštanje usvojenih i dugo primenjivanih procedura u preduzeću i samim tim načina na koji ljudi rade, smanjujući otpor zaposlenih uvođenju novog informacionog sistema.

Standardni ERP sistemi sastoje se od modula koji predstavljaju standardne procese u preduzeću, kao što su finasijski moduli, moduli vezani za ljudske resurse i logistički moduli. Poseban faktor uspešnosti uvođenja i primene predstavlja mera prilagođavanja postojećih ERP sistema potrebama korisnika Povećanjem stepena prilagođavanja raste rizik od neuspeha. Rizik se najčešće ogleda u produženom trajanju implementacije sistema, prekoračenom budžetu i generalno izneverenim očekivanjima korisnika koji nisu u potpunosti upoznati kako sa strukturom, tako ni sa funkcijom programa.

Zašto implementirati ERP?

ERP sistemi pomažu u rešavanju zadataka praćenja i planiranja. Osim toga, ubrzavaju rad svakog odeljenja i određenih zaposlenih u kompaniji. Evo rezultata nekih implementacija ERP-a:

 • Najviše rukovodstvo u svakom trenutku može dobiti uvid u trenutnu situaciju ili analizirati aktivnosti kompanije za odabrani period;
 • Vreme provedeno na rutinskim operacijama smanjeno je za red veličine, kao i rizici povezani s ljudskim faktorom;
 • Kompanija je dobila logičan i transparentan protok dokumenata;
 • Svaki zaposleni i menadžer imaju informacije (i samo zaista potrebne informacije);

ERP sistemi odmah smanjuju troškove održavanja proizvodnih i poslovnih procesa. Dugoročno gledano, pozitivan učinak postiže se činjenicom da se strateške odluke donose pažljivije. Posao bez ERP sistema može se uporediti sa vozačem koji vozi automobil zatvorenih očiju.

Tolkien bi rekao „one ring to rule them all“, a mi ćemo reći kako se radi o softveru koji istovremeno upravlja brojnim procesima poslovanja. ERP (Enterprise resource planning) je racionalan odgovor svakog preduzeća u pronalaženju najefikasnijeg i najkvalitetnijeg načina za delovanje uz korišćenje postojećih resursa.

Osnovni cilj korišćenja poslovnog softvera (ERP) je povezivanje svih sektora poslovanja u jedan integrisan sistem, koji koristeći istu bazu podataka omogućava različitim sektorima da dele informacije i komuniciraju jedan sa drugim.

Poslovanje iz više uglova

Za poslodavca ERP pruža maksimalan uvid u sve vrste troškova i dobiti, pregled poslovne dokumentacije na jednom mestu uz više od 150 izveštaja za analizu i planiranje poslovanja.

Sa stanovišta zaposlenog ERP omogućava jednostavnije i brže obavljanje svakodnevnih poslova, veću produktivnost i smanjenje papirologije.

Kome je namenjen ERP?

Poslovni softveri su primenjivi na preduzeća svih veličina, uključujući mikro, mala i srednja preduzeća. U potpunosti podržavaju delatnosti koje se odnose na trgovinu (unutrašnja, spoljna, maloprodaja, veleprodaja, komisiona, avansna), proizvodnju i usluge (servisiranje, računovodstvene i knjigovodstvene usluge).

Implementacija ERP sistema

 • Analiza

  • Ciljevi projekta
  • Definisanje funkcionalnih potreba
  • Planiranje vremenskog okvira
 • Dizajn

  • Dizajniranje baze podataka
  • Kreiranje poslovnog prototipa
  • Prilagođavanje dokumenata
 • Finalizacija

  • Testiranje procedura sa stvarnim podacima
  • Priprema za obuku
 • Uvođenje

  • Obuka korisnika
  • Testiranje, testiranje, testiranje!
  • Integracija sistema u infrastrukturu organizacije!
 • Usvajanje

  • Optimizacija sistema
  • Planiranje podrške
  • Unapređenje sistema

Podrška u radu

Nakon završenog osnovnog procesa implementacije ERP sistema našim klijentima pružamo:

 • kvalitetnu i blagovremenu podršku u radu
 • prilagođavanje softvera novim tržišnim zahtevima
 • maksimum funkcionalnosti i stabilnosti sistema
 • logičnost i jednostavnost u radu.

Održavanje ERP sistema je pružanje potrebne podrške korisnicima, ali i stalni razvoj samog sistema u skladu sa novim propisima i zakonima, kao i posebnim zahtevima korisnika. Potreba za održavanjem softverskog rešenja zavisi od razvoja poslovanja, svakodnevnih aktivnosti koje ERP povezuje olakšavajući vođenje poslovanja i svih promena koje se unutar njegovih sektora sprovode.

U skladu sa specifičnim razvojem konkretnog preduzeća i podrška ili održavanje ERP sistema nakon implementacije posebno se dogovara. Podrška koju naš tim pruža ugovorom je regulisana sa minimumom važenja godinu dana. Definiše se tip podrške, šta sve ona i u kojem vremenskom periodu uključuje. Tip podrške vremenom se menja, dopunjuje ili smanjuje, po potrebi.

Korisnicima poslovnih rešenja pružamo brzu i stručnu pomoć u radu, vršeći stalno nadgledanje korisničkog okruženja i obaveštavajući korisnike o svim bitnim izmenama. Ukoliko je softversko rešenje potrebno prilagoditi novim zahtevima, u dogovorenom roku korisnike obaveštavamo da su izmene implementirane i proverene u skladu sa jasnim procedurama.

Održavanje ERP sistema omogućava da svaki korisnik dobija maksimum vremena i funkcionalnosti u obavljanju svog svakodnevnog posla, stoga održavanje predstavlja najčešće sastavni deo celokupne implementacije ERP-a.

Važnost održavanje ERP sistema se ogleda i u blagovremenom prepoznavanju novih poslovnih procesa,redefinisanju ranijih, ili proširenju samog sistema.

Održavanje ERP sistema nije obavezno. U određenim slučajevima zbog kompleksnosti poslovanja odgovarajući oblik podrške je veoma preporučljiv, dok u slučajevima jednostavnih svedenih funkcionalnosti gde ne postoji realna potreba za redovnom komunikacijom sa podrškom pružanje pomoći u radu može biti po potrebi.

Procesi pri pravljenju ERP sistema

Korak 1

Prikupljanja informacija

Prikupljanje svih neophodnih informacija kako bi shvatili proces poslovanja preduzeća i njihove zahteve.

Korak 2

Analiziranje

Analiziramo ciljeve i potrebe poslovnog rešenja, kao i planiranje vremenskog okvira izrade celog sistema.

Korak 3

Dizajn

Dizajniranje baze podataka i svih potrebnih funkcija za izradu poslovnog prototipa i prilogođavanje dokumenata.

Korak 4

Uvođenje

Obuka korisnika, testiranje sistema, ispravljanje bugova, dopuna opcija i integracija sistema u strukturu organizacije.

Korak 5

Usvajanje

Optimizacija sistema, planiranje podrške, unapređenje sistema, saradnja sa zaposlenima kako bi se što bolje upoznali sa celim sistemom.

Korak 6

Podrška

Nedeljni ili mesečni izveštaji, backup podataka, analitika upotrebe softvera, stručna pomoć i kompletno nadgledanje sistema i rada korisnika

Naše iskustvo, veštine i stručnost za vaš profit.

Erp Sistem
Prikupljanje podataka

Mi ne nudimo standardne ERP sisteme, već, na Vaš zahtev, pravimo idealno rešenje koje će u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. Pošaljite nam upit i objasnite Vaše zahteve i mi ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti i predložiti idejno rešenje. Upit je besplatan!

#

01. ULTRA BRZA PODRŠKA

Uvek smo spremni da Vam pomognemo i posvetimo Vam se maksimalno kako bi bili što zadovoljniji. Srećan i zadovoljan klijent je ono čemu težimo.


02. 24/7 SMO DOSTUPNI

03. PROFESIONALNI PRISTUP

#